Żłobek „MILOWA KRAINA”

Fundacji „KAMIEŃ MILOWY”

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 730645699
lub drogą e-mailową: milowakraina@kamienmilowy.org.pl

PROJEKT – Żłobek „Milowa Kraina”
Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-C005/18

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.07.2019 r. – 31.07.2022 r.
Całkowita wartość projektu: 1 082 318,76 zł
Dofinansowanie: 983 394,82 zł
OSOBA DO KONTAKTU:
Koordynator projektu 730-645-699;
e-mail: milowakraina@kamienmilowy.org.pl
BIURO PROJEKTU:
ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8, 93-137 Łódź
CEL:
Celem projektu jest powrót do pracy i utrzymanie lub znalezienie zatrudnienia przez 28 osób
(27 K i 1 M) zamieszkałych/uczących się lub pracujących w mieście Łodzi, dla których opieka nad
dzieckiem < 3 lat stanowi barierę w wejściu na rynek pracy, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi
w ramach nowo powstałego żłobka w Łodzi w okresie realizacji od 01.07.2019r. do 31.07.2022r.
W projekcie zapewnione zostanie wsparcie uczestników w postaci utworzenia 28 nowych miejsc
opieki nad dziećmi <3 lat w formie żłobka, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego
tych osób. Działania te przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ. Projekt jest
spójny z RPO WŁ2014-2020 oraz SzOOP RPO WŁ 2014-2020 (m.in. w zakresie typów proj., grupy
docelowej, minimalnej wartości projektu).

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
instytucjonalnej.

Typ projektu:
Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
instytucjo

Dokumenty

Archiwum

COVID-19

dokumenty