Kamień Milowy

MISJA I CELE

Celem naszej działalności opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej i leczniczej jest wspomaganie i ukierunkowanie wszechstronnego, indywidualnego rozwoju podopiecznych, zgodnie z ich potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym oraz wspieranie rodzin w wychowaniu dziecka i przygotowanie go do podjęcia dalszej nauki w szkole, a przede wszystkim osiągnięcie maksymalnej sprawności fizycznej i psychicznej. Nasze działania koncentrują się również na pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym w obszarze zdrowia, rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej i społecznej, jak również promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • rehabilitację medyczną dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;
 • przeciwdziałanie wadom postawy u dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie i prowadzenie rehabilitacji psychologicznej oraz grup wsparcia;
 • organizowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 • organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, integracyjnych imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci i dorosłych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne w tym również młodzież;
 • organizowanie i prowadzenie sympozjów, kongresów szkoleń, kursów i warsztatów dla kadr pracujących z osobami niepełnosprawnymi i dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 • podejmowanie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki i edukacji zdrowotnej oraz wspieranie przedsięwzięć promujących i popularyzujących wiedzę w zakresie medycyny i ochrony zdrowia oraz pielęgnacji niemowląt;
 • doradztwo w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • wspieranie osób, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych, zgodnie z celami fundacji;
 • udzielenie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
 • współpraca z organizacjami administracji samorządowej, państwowej, osobami prawnymi i fizycznymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami w kraju i zagranicą;
 • pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń medycznych i materiałów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych od firm i instytucji w kraju i zagranicą;
 • wszelkie inne działania zgodne z duchem niniejszego postanowienia.

Ponadto celem Fundacji jest działalność w sferze zadań publicznych, a w szczególności:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w zakresie określonym w § 8 ust 2 Statutu.