Kamień Milowy

PROJEKT

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 730645699
lub drogą e-mailową: milowakraina@kamienmilowy.org.pl


OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.07.2019 r. – 31.07.2022 r.

PROJEKT – Żłobek “Milowa Kraina”
Numer projektu: RPLD.10.01.00-10-C005/18

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE:
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.07.2019 r. – 31.07.2022 r.
Całkowita wartość projektu: 1 082 318,76 zł
Dofinansowanie: 983 394,82 zł
OSOBA DO KONTAKTU:
Koordynator projektu 730-645-699;
e-mail: milowakraina@kamienmilowy.org.pl
BIURO PROJEKTU:
ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8, 93-137 Łódź
CEL:
Celem projektu jest powrót do pracy i utrzymanie lub znalezienie zatrudnienia przez 28 osób
(27 K i 1 M) zamieszkałych/uczących się lub pracujących w mieście Łodzi, dla których opieka nad
dzieckiem < 3 lat stanowi barierę w wejściu na rynek pracy, poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi
w ramach nowo powstałego żłobka w Łodzi w okresie realizacji od 01.07.2019r. do 31.07.2022r.
W projekcie zapewnione zostanie wsparcie uczestników w postaci utworzenia 28 nowych miejsc
opieki nad dziećmi <3 lat w formie żłobka, co umożliwi łączenie życia prywatnego i zawodowego
tych osób. Działania te przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego RPO WŁ. Projekt jest
spójny z RPO WŁ2014-2020 oraz SzOOP RPO WŁ 2014-2020 (m.in. w zakresie typów proj., grupy
docelowej, minimalnej wartości projektu).

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
instytucjonalnej.

Typ projektu:
Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3 poprzez tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
instytucjo

Jadłospis

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2/art. 14 ust. 1-2* rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) zwanej dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY z siedzibą w Łodzi (93-137) przy ul. Siemiradzkiego 4/8, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Jolanta Sęczek; e-mail: iod@kamienmilowy.org.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu Żłobek „Milowa Kraina” a w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
 • Instrukcja Zarządzająca – Zarząd Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudzkiego 8, 90-051 Łódź,
 • Ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa,
 • Beneficjentowi realizującemu projekt – Łódzka Fundacja Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY”
  ul. Siemiradzkiego 4/8, 930137 Łódź.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY z siedzibą w Łodzi, przy ul. Siemiradzkiego 4/8.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zapoznałem/am się z treścią powyższej klauzuli. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz
ich poprawiania, rozumiem że odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu

Dane zostały zgromadzone tylko i wyłącznie w celu realizacji Projektu Żłobek „Milowa Kraina”.

Dokumenty

Archiwum

COVID-19

dokumenty