Kamień Milowy

Rodo

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) oraz opinią polskiego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz polskimi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych przekazujemy ważne informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.
W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

 1. Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem – jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy oraz usunięcie pomyłkowo otrzymanej informacji z zasobów komputera.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz podmiotem zarządzającym (dalej: „Administrator”) jest Łódzka Fundacja Rehabilitacji “KAMIEŃ MILOWY”, 93-137 Łódź, ul. Siemiradzkiego 4/8
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kraszewskiego 7/9; 93-161 Łódź lub drogą elektroniczną iod@kamienmilowy.org.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały zgromadzone na podstawie dobrowolnego przesłania informacji drogą e-mailową.
 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wysyłania informacji zwrotnej na przesłaną informację drogą e-mailową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności).
  Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim ani swoim partnerom.
 6. Zbierane przez Administratora dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia, w celu prawidłowego funkcjonowania naszej spółki i zachowania zasady rozliczalności lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych zgodnie z wymogami prawa polskiego.
  Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników zajmująca się administracją bazami danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo do:
  7.1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  7.2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  7.3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  7.4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  7.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  7.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Z praw wskazanych w pkt. 7 powyżej można skorzystać poprzez wysłanie drogą elektroniczną informacji na adres iod@kamienmilowy.org.pl
 9. W sytuacji, kiedy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ustawy o RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod
  adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje lub inne skutki prawne, które w ten lub w inny sposób miałyby istotnie wpływać na naszych klientów/petentów.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego.